تو دنيايي که امنيت ندارم
جلوم ديوار پشتم پرتگاهه

♫♪

درو ميبندي و از خونه ميري
يه جاي کار دنيا اشتباهه
♫♪

درو ميبندي و از خونه ميري
iيه جاي کار دنيا اشتباهه

♫♪

درو ميبندي و از خونه ميري
يه جاي کار دنيا اشتباهه